Doporučená literatura k přijímacím zkouškám magisterského oboru veřejná a sociální politika

Seznam není vyčerpávající a obsahuje pouze česky psané práce. Záměrně jsou uvedeny též práce z příbuzných oborů (např. sociologie, politologie, právo atd.), ovšem s výrazným přesahem do veřejné politiky. Aktuální práce, které se bezprostředně týkají veřejné a/nebo sociální politiky jako vědní disciplíny, jsou označeny tučně. Uchazečům se doporučuje, aby prostudovali i další odborné práce dle svého zaměření a zájmu (např. specificky zaměřené na zdravotní politiku, sociální politiku, vzdělávací politiku atd.)

BAILEY, S. J. Veřejný sektor. Teorie, politika a praxe. Praha : Eurolex Bohemia, 2004.
BECK, U. Moc a protiváha moci. Praha : Slon, 2005.
COLEBATCH, H. K. Úvod do policy. Brno : Barrister & Principal, 2005.
DAHL, R. A. Demokracie a její kritici. Praha : Victoria Publishing, 1995.
DVOŘÁKOVÁ, V. – KUNC, J. (eds.) Demokracie a ústavnost. Praha : Karolinum. 1999.
FIALA, P. - SCHUBERT, K. Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy
analysis. Brno : Barrister & Principál, 2000.

HAMERNÍKOVÁ, B. - MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. Praha : ASPI, 2007.
HAYEK, F. A. Osudná domýšlivost. Praha : Slon, 1995.
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009.
JANDA, K. - BERRY, J. M. - GIOLDMAN, J. - HUFF, E. Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha : Slon, 1998.
KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha : Slon, 2006.
KELLER, J. Nedomyšlená společnost. Brno : Doplněk, 1992.
KIS, J. Současná politická filosofie. Praha : Oikoymenh, 1997.
KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.
MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha : Grada Publishing, 1999.
MERTON, R. K. M. Studie ze sociologické teorie. Praha : Slon, 2007.
MILL, J. S. Úvahy o vládě ústavní. Praha : Svoboda, 1992.
MORAWSKI, W. Ekonomická sociologie. Problémy, teorie, empirie. Praha : Slon, 2005.
MUNKOVÁ, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha : Karolinum, 2005.
MUSIL, L. (ed.) Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno : Doplněk, 1996.
OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha : Management Press, 2001.
OCHRANA, F. Metodologie vědy - úvod do problému. Praha : Karolinum, 2009.
PEHE, J. Vytunelovaná demokracie. Praha : Academia, 2002.
PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Úvod do problematiky. 4. aktualizované vyd. Praha : ASPI, 2008.
POMAHAČ, R. - VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha : Beck, 2002. Kapitola čtvrtá, pátá.
POPPER, R. K. Bída historicismu. Praha : Oikoymenh, 1994.
POPPER, R. K. Otevřená společnost a její nepřátelé. Díl I., II. Praha : Oikoymenh, 1994.
POTŮČEK, M. – MAŠKOVÁ, M. a kol. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. Praha : Karolinum, 2009.
POTŮČEK, M. – MUSIL, J. – MAŠKOVÁ, M. (eds.) Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství, 2008.
POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: C. H. Beck, 2016.
POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha : Slon, 2005.
POTŮČEK, M. a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha : Grada, 2007.
POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999.
POTŮČEK, M. Nejen trh. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997.
POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005.
POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995.
RYS, V. Česká sociální reforma. Praha : Karolinum, 2003.
ŘÍCHOVÁ, B. Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza politických systémů. Praha : Portál, 2002.
ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha : Portál, 2000.
SHAPIRO, I. Morální základy politiky. Praha : Karolinum, 2003.
SOJKA, M. - KONEČNÝ, B. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, vyšlo opakovaně.
TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010.
TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. Úvod do teorie a praxe. Praha : Portál, 2009.
TOMEŠ, I. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 2001.
VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon, 1993.
VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik. Principy, metody a praxe. Praha : Slon, 2007.
WILSON, J. Q. Jak se vládne v USA. Praha : Victoria Publishing, 1992.
WINCH, P. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.
ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2006.