Sociologie

Sociologie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

První kolo – písemná část:

1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

2. sociologická analýza ve formě odborného komentáře jednoho ze tří zadaných sociologicky relevantních aspektů současné společnosti (rozsah 500-700 slov) - max. 40 bodů

Hranice pro postup do druhého kola je dosažení alespoň poloviny bodů, tj. 35, v prvním kole přijímacího řízení.

Druhé kolo – ústní část:

pohovor nad vypracovanou analýzou zvoleného tématu v prvním kole a o motivaci ke studiu; během pohovoru musí uchazeč/ka prokázat, že je schopná/en svou analýzu obhájit v kritické diskuzi (že rozumí použitým sociologickým konceptům a dokáže své argumenty před komisí vysvětlit) a následně také specifikovat motivy volby sociologie jako svého profesního zaměření - max. 30 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Zájemci o bližší seznámení se s oborem a katedrou sociologie mohou kontaktovat sekretariát katedry (jana.vojanova@fsv.cuni.cz; tel. 778 465 054) a domluvit si osobní návštěvu.

Specializace

A. Sociologie, veřejnost a politika. Studenti si postupně osvojují podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Jak je patrné z názvu specializace, důraz je kladen na politickou sociologii a roli veřejnosti v současné společnosti. Vedoucím specializace je prof. Ondřej Císař, Ph.D..

B. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum. Specializace seznamuje studenty se současnými tématy sociální antropologie a nejnovějšími postupy v kvalitativním výzkumu. Studium cíleně propojuje předávání teoretických znalostí s prakticky osvojeným kvalitativním výzkumem. V průběhu studia si studenti osvojí teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučí se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Studium je tak vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací), nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur. Vedoucím specializace je doc. Jakub Grygar, Ph.D..

C. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie. Specializace poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Důraz je kladen na rozvoj analytického myšlení při práci s informacemi, na posilování kritického posuzování metodologických přístupů a na upevňování eticky odpovědného přístupu k návrhu výzkumných šetření. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů (typicky v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem, ve výzkumných ústavech, v médiích a nadnárodních společnostech). Vedoucím specializace je PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D..

Chcete poradit s rozhodováním, jaké zaměření si zvolit? Vyplňte si náš stručný kvíz.

Uplatnění absolventů

Studium je navrženo tak, aby absolventům poskytlo jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připravilo na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace.

Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. Na ukázku uvádíme několik konkrétních příkladů uplatnění našich absolventů a absolventek:

 • Analytici, konzultanti a marketéři v soukromém sektoru: Ipsos, Millward Brown, Median, Plzeňský Prazdroj, NMS, Newton Media, MindShare, Vodafone, O2, Manpower, Nestlé, Liftago, IKEA...
 • Akademičtí pracovníci: Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví, Český statistický úřad, FHS UK, HTF UK, FSS MU, FF OU...
 • Specialisté a projektoví manažeři ve státní správě a v neziskových organizacích: ESF, Platforma pro sociální bydlení, MPSV, Česká centra, Česká školní inspekce...
 • Studium v zahraničí

  Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit

  • eva-veisova
   Eva Veisová

   Executive Director Ipsos UU (Understanding UnLimited)

   Studium sociologie mi pomohlo k tomu, že dnes vedu oddělení kvalitativního výzkumu největší výzkumné agentury v České republice IPSOS UU. Kromě znalostí a dovedností naučených na univerzitě je však třeba také na sobě usilovně pracovat a ne se jen nechat vézt s ostatními. ISS nabízí studentům příležitost k získání výborného sociologického profesního základu – a pokud chcete pracovat ve špičkovém výzkumu, tak neváhejte a tuto příležitost využijte.

  • jan-spousta
   Jan Spousta
   datový analytik Moneta Money Bank

   Sociologii jsem vystudoval až jako druhou školu po matematice. Šel jsem na ni, protože mě zajímala, a vlastně jsem nepřemýšlel, jak se to projeví na mé kariéře. Ukázalo se ale, že spojení matiky a sociologie je šťastné a ještě během studia mě jeden z učitelů, doc. Řehák, pozval do své výzkumné agentury jako analytika. Teď analyzuji klienty v České spořitelně, což má blíž ke statistice, ale sociologický pohled rozhodně pomáhá.

  • pavel-rican
   Pavel Říčan
   ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví

   Studium sociologie považuji pro mě za velmi cenný vklad. Dostal jsem základ humanitně vědného vzdělání a přehled o různých způsobech jak nahlížet na společenské jevy. Asi hlavní přínos byl v tom, že jsem se naučil kriticky přemýšlet - nenechat se oslnit hezky uspořádanými číselnými řadami či vědeckým jazykem formulovanými banalitami. Když se v posledních letech účastním debat okolo transformace péče o duševně nemocné, tak tam je zjevné, jak se pohybujeme v různých diskursech - medicínských, zdravotně-politických či ryze ekonomických. Zázemí v sociálně-vědním oboru mi pomáhá v rychlé orientaci i ve strategickém uvažování.

  • Kateřina Šaldová
   Kateřina Šaldová
   vedoucí advokačního oddělení, Amnesty International

   Vždycky jsem věděla, že se chci věnovat práci s lidmi. Práci, které má smysl a kde jsou vidět reálné výsledky. Studium sociologie na ISS bylo logickou volbou a velkou radostí. Pomohlo mi získat přehled a nasměrovat pracovní motivaci. Nyní pracuji pro mezinárodní organizaci Amnesty International, která pomáhá nespravedlivě vězněným lidem po celém světě. Skvělé na sociologii je, že vás mentálně připraví na skloubení soukromého a rodinného života a návrat z rodičovské dovolené po třech letech je naprosto reálnou záležitostí.

  • Ivan Vodochodský
   Ivan Vodochodský
   mediální analytik, Newton Media, a.s.

   Často se říká, že pro dobré uplatnění sociologa na trhu práce je důležité, aby se už během studia naučil různým praktickým dovednostem, které se dají dobře využít v komerčním výzkumu. Z  vlastní zkušenosti však mohu říct, že k úspěšnému uplatnění v soukromé sféře jsou právě tak užitečné i schopnost teoretického uvažování a metodologická důkladnost, které byly vždy silnou stránkou výuky na ISS FSV UK.