Politologie a veřejná politika

Politologie a veřejná politika

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP).
Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 14. ledna 2021 v 12:00 v budově Univerzity Karlovy Pekařská 16, Praha 5. Zájemci o bližší seznámení se s vyučovanými obory a katedrou veřejné a sociální politiky mohou kontaktovat asistentku katedry (tel. 251 080 455) a domluvit si osobní návštěvu.

Klíčové předměty
 Úvod do ekonomie
 Úvod do politologie
 Analýza politiky
 Bc. seminář Politologie a veřejná politika I
 Bc. seminář Politologie a veřejná politika II
 Média a politika
 Politický systém ČR I. (celostátní úroveň)
 Politický systém ČR II. (regionální a lokální úroveň)
 Politický systém EU
 Stáž v praxi
 Úvod do politického myšlení
 Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách
 Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky
 Úvod do akademické práce
 Úvod do sociální politiky
 Sociální politika jako společenská praxe
 Úvod do veřejné politiky
 Vzdělávací politika
 Úvod do statistiky
 Kvalitativní výzkum
 Analýza dat v SPSS
 Veřejný sektor a veřejná správa
 Úvod do komparativního výzkumu

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. K jejich schopnostem patří orientace v současném českém a evropském vývoji, v odborné literatuře a informačních zdrojích, umí samostatně provádět analýzu politických problémů, jevů a trendů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a politických systémů a zároveň i k etice sociálněvědního výzkumu. Absolventi pro své analýzy dokáží vybrat a aplikovat vhodný teoretický přístup, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design) a navrhovat řešení aktuálních veřejněpolitických problémů. Ti absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v mag. studiu, jsou - vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém - výkonnou a flexibilní pracovní silou pro řadu oborů.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit